ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

แนะนำโรงเรียน

พิมพ์อีเมล

( 78 Votes )
แนวคิดการเรียนของโรงเรียนทางเลือก

มอนเตสซอรี่,  วอลดอร์ฟ,  นีโอฮิวแมนนิส  หรือวิถีพุทธ คืออะไร... คำตอบได้ที่นี่ค่ะ


การศึกษาทางเลือก คืออะไร

          "การศึกษาทางเลือก" หรือ Alternative Education หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาแนวกระแสหลักในระบบโรงเรียนทั่วไป การศึกษาทางเลือกจัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้นการศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสติปัญญา และจิตใจ ขณะที่การศึกษาในระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ มุ่งที่จะตอบสนองแต่เพียงด้านวิชาความรู้เท่านั้น

          โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกัน ไม่แยกแยะเป็นรายวิชา โรงเรียนผไทอุดมศึกษา และโรงเรียนทอสี จัดการศึกษาแนววิถีพุทธ โรงเรียนอมาตยกุล จัดการศึกษาตามแนวคิดนีโอ-ฮิวแมนิสม์ โรงเรียนปัญโญทัย จัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ ในจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาตามปรัชญาของมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่่ (Montessori)
วอลดอร์ฟ (Waldorf)
นีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist Education)
การศึกษาวิถีพุทธ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ทำเนียบรายชื่อโรงเรียน

    โรงเรียนอนุบาล เฉพาะ อ.1-อ.3
                โรงเรียนทางเลือก
    โรงเรียนสาธิต
    โรงเรียนคาทอลิก และคริสเตียน
    โรงเรียนสองภาษา English Program
    โรงเรียนนานาชาติ
    โรงเรียนประจำ
    โรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ)
    โรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา (ต่างจังหวัด)