เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดคณิตศาสตร์ (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: อนุกรม ให้เลือกรูปที่มีความสัมพันธ์ตามลำดับ

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming