เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดเชาว์ปัญญา (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: การจำแนก ให้เลือก 1 รูปที่ไม่เข้าพวกกับรูปอื่น ๆ

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming