เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดเชาว์ปัญญา (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: การสังเกต ให้คลิ๊กเลือก 2 รูปที่ซ้ำกัน

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming