เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดเชาว์ปัญญา (โจทย์สุ่ม 12 ข้อ)

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming