เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดเชาว์ปัญญา (โจทย์สุ่ม 15 ข้อ)

โจทย์: การสังเกต เงาที่เห็นเป็นของใคร? คลิ๊กเลือกเลย!

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming