โจทย์คณิตศาสตร์ หนักเบา (เบาสุด)

พิมพ์

( 3 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องหนักเบา (เบาสุด)

โจทย์แสดงวัตถุต่าง ๆ จำนวน 3 รูป ให้เด็กเลือกรูปวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด 1 รูป

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ