ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

LD เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

พิมพ์อีเมล

( 20 Votes )


LD เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ( Learning Disabilities : LD)
โดย อทิตา หมีวรรณ *นักการศึกษาพิเศษประจำศูนย์ฯ Smartkids

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (L.D)
หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในกระบวนการพื้นฐาน ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นการพูดและ/หรือภาษาเขียน หรือการคิดคำนวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บกาปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป

สาเหตุ

 • การได้รับบาดเจ็บทางสมองเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
 • กรรมพันธุ์ เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากระบุว่า ถ้าหากพ่อแม่ ญาติ พี่น้องที่ใกล้ชิดเป็นจะมีโอกาส ถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม
 • สิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การได้รับบาดเจ็บทางสมอง หรือกรรมพันธุ์ เช่น การพัฒนาการช้า เนื่องจากการได้รับสารอาหารไม่ครบ ขาดสารอาหาร มลพิษ การเลี้ยงดู

ลักษณะทั่วไปของเด็ก LD

 • มีความบกพร่องทางการพูด
 • มีความบกพร่องทางการสื่อสาร
 • มีปัญหาในการเรียนวิชาทักษะ
 • มีปัญหาในการสร้างแนวความคิดรวบยอด
 • การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนมากแก่การพยากรณ์
 • มีความบกพร่องทางการรับรู้
 • มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
 • มีอารมณ์ไม่คงที
 • โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อยๆ
 • มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่
 • มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงว่า
 • เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลกๆ
 • มีปัญหาในการสร้างความ สัมพันธ์กับเพื่อน

การบกพร่องทางการอ่าน

 • จำตัวอักษรไม่ได้ จำตัวอักษรได้แต่อ่านเป็นคำไม่ได้
 • ความสามารถในการอ่านต่ำกว่านักเรียนอื่นในชั้นเดียวกัน
 • ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์
 • เข้าใจภาษาได้ดีหากได้ฟังหรือมีคนอ่านให้ฟัง
 • อ่านคำโดยสลับตัวอักษร
 • ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อนหลัง
 • เด็กบางคนมีความไวในการฟัง
 • เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา
 • มีความยากลำบากในการจำรูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ
 • มีความยากลำบากในการแยกแยะเสียง    เช่น   การแยกแยะเสียง   บ   ป   พ
 • มีความยากลำบากในการจำรูปสระและการอ่านสระ
 • การออกเสียงคำไม่ชัด    หรือไม่ออกเสียงบางเสียงบางครั้งออกเสียงรวบคำ
 • ไม่สามารถอ่านคำได้ถูกต้อง เช่น การอ่านคำที่มีวรรณยุกต์กำกับการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
 • อ่านคำโดยสลับตัวอักษร เช่นนกเป็นกน” “ งาน” เป็น “ นาง” เป็นต้น
 • ไม่สามารถอ่านข้อความหรือประโยคได้ถูกต้อง   เช่น อ่านข้ามคำ อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคำ อ่านสลับคำ
 • ไม่สามารถเรียงลำดับจากเรื่องที่อ่านได้
 • จับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้

การบกพร่องทางการเขียน

 • ไม่สามารถลอกคำที่ครูเขียนบนกระดานลงบนสมุดได้
 • เขียนประโยคตามครูไม่ได้
 • ไม่สามารถแยกรูปทรงทางเรขาคณิตได้
 • เรียงคำไม่ถูกต้อง
 • มีความยากลำบากในการเขียนพยัญชนะ    สระ   วรรณยุกต์  และเลขไทย  เช่น เด็กจะลากเส้นวนไม่รู้ว่าจะม้วนหัวเข้าในหรือออกนอก ขีดวน ๆ ซ้ำ ๆ
 • เขียนพยัญชนะ สระ และเลขไทยกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา
 • มีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ และเลขไทยมีลักษณะคล้ายกัน   เช่น ค – ด , น – ม ,  พ – ผ , ๓ – ๗ , ๔ – ๕
 • เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก
 • เขียนเรียงลำดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในคำผิด ตำแหน่ง    เช่น   “ ปลา” เป็น “ ปาล”“ หมู” เป็น “ หูม” “ กล้วยเป็นก้ลวย”            
 • เขียนไม่ได้ใจความ
 • เขียนหนังสือ ลอกโจทย์จากกระดานช้าเพราะกลัวสะกดผิด
 • เขียนไม่ตรงบรรทัด   เขียนต่ำหรือเหนือเส้น  ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน   ไม่เว้นขอบกระดาษ ไม่เว้นช่องไฟ
 • จับดินสอหรือจับปากกาแน่นมาก
 • ลบบ่อยๆ เขียนทับคำเดิมหลายครั้ง เขียนตัวหนังสือตัวโต

การบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์

 • มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
 • ไม่เข้าใจความหมายของจำนวน
 • ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น
 • ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป
 • ทำเลขไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบวก ลบ คูณ หาร เพียงอย่างเดียวหรือทั้ง 4 อย่าง
 • ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขที่นำมาเรียงกันทางคณิตศาสตร์
 • ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการคำนวณได้
 • ไม่เข้าใจในการอ่านแผนและกราฟ
 • มีปัญหาในการทำเลขโจทย์             
 • ไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่าประจำตำแหน่ง    เช่น    จะไม่รู้ว่าเลข   “ 3 ” ในจำนวนต่อไปนี้ 23 , 38 , 317 มีค่าแตกต่างกัน   ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้มีความยุ่งยากในการบวก ลบ คูณ หาร จำนวน และไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 • ไม่สามารถจำ และเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น “ + แทน การบวก” “ - แทน
  การลบ” “ X   แทน การคูณ” และ “ ?  แทน การหาร 

คำแนะนำแก่ครูและผู้ปกครอง

 
 • พยายามใจเย็นๆ  เมื่อคุณฟังเด็กพูด หรือรอเด็กเขียน เพราะเด็กอาจพูดหรือเขียนได้ไม่คล่องและต้องใช้เวลาสักนิด
 • แสดงความรักต่อเด็ก
 • มองหาจุดแข็งและความสามารถอื่นๆ พยายามสร้างจุดแข็งเหล่านั้นให้ทดแทนความบกพร่องที่เด็กมี
 • อย่าลืมชมเมื่อเด็กทำอะไรได้ดี   แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
 • ยอมรับนับถือในตัวเด็ก    ว่าเด็กก็เป็นบุคคลที่มีความหมายและมีสิ่งดี ๆ ในตนเองเหมือนกัน
 • มีความคาดหวังที่เหมาะสม
 • เมื่อเด็กทำผิด    เช่น  เขียนผิด  อ่านผิด จงอย่าบ่น    ช่วยเด็กแก้ไขข้อที่ผิดอย่างอดทน

อ่านหนังสือสนุกๆ กับเด็ก   กระตุ้นให้เด็กถามคำถาม   เล่าเรื่อง   และแสดงความคิดเห็น

 

ขอขอบคุณ: http://www.iamsmartkids.com