เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดภาษาไทย (โจทย์สุ่ม 20 ข้อ)

โจทย์: พ้องเสียง เลือกพยัญชนะที่พ้องเสียงกับโจทย์ทางซ้าย

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming