เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดคณิตศาสตร์ (โจทย์สุ่ม 12 ข้อ)

โจทย์: การชั่ง คานน้ำหนัก

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด  ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming