เกมแบบฝึกหัดระดับอนุบาล 3 - ประถม 1

หมวดคณิตศาสตร์ (โจทย์สุ่ม 10 ข้อ)

โจทย์: การลบ นับลดครั้งละเท่าๆกัน แล้วใส่ตัวเลขลงไปในกล่องเปล่า

 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 
 ตอบถูก 

  

 ตอบผิด 

Joey Gaming