Sudoku 9x9 classic ชุด 5

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 5พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 5พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 9x9 แบบตัวเลข ชุด 5

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด