Sudoku 9x9 diagonal ชุด 2

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 2พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 2พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 2

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด