Sudoku 9x9 diagonal ชุด 1

พิมพ์

( 1 Vote )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku แบบ diagonal ชุด 1

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด