Sudoku 6x6 classic ชุด 4

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 4พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 4พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวเลข ชุด 4

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด