Sudoku 4x4 รูปภาพ ชุด 1

พิมพ์

( 0 Votes )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 4x4 แบบรูปภาพ ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 4x4 แบบรูปภาพ ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 4x4 แบบรูปภาพ ชุด 1

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด