ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2012
ใน นานาทรรศนะ

คุณธรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะซึมซับและพัฒนาได้เต็มที่   สภาพปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรม  พ่อแม่มีภารกิจมากมายจนลืมที่จะสนใจลูก แก้ปัญหาของลูก สื่ือสารมวลชนมองไม่เห็นความสำคัญของสังคม  เห็นแต่ทุนนิยมเป็นใหญ่  เทคโนโลยีก้าวไกลมากเกินไปจนทำให้คนสนใจสิ่งสำคัญนอกกาย มากกว่าความสมบูรณ์ของจิตใจ
           อีริคสัน(Ericson)  ผู้พัฒนาทฤษฎีการพัฒนาทางจิตสังคม  มีแนวคิดจริยธรรมว่า เป็นเรื่องของจิตและสังคม คนเราเจริญเติบโตตามวัย แต่จะพัฒนาตามสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีความเป็นตัวตนชัดเจน ถ้าพัฒนา Ego ที่เข้มแข็งจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี ซึ่งต้องได้รับมาตั้งแต่เกิด  พ่อแม่สร้างความไว้วางใจให้เด็ก  การอบรมจริยธรรรมและจิตใจต้องไปด้วยกัน  ผู้ใหญ่ต้องเป็นแม่แบบทางคุณธรรมให้เด็ก
           การพัฒนาคุณธรรมเด็กปฐมวัย ต้องพัฒนาการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น  การมีจิตสำนึกที่ดี  และรู้จักควบคุมตนเอง เป็นปัจจัยเบื้องต้น  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยกำหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่บุคคลที่มีคุณธรรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบ  มีความสุขในสังคมแห่งความพอเพียง ได้แก่   ขยัน  ประหยัด   ซื่อสัตย์    มีวินัย   สุภาพ   สะอาด   สามัคคี   มีน้ำใจ  คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะปฐมวัย โดยการอบรม  สอนให้ทำ นำให้ดู  สู่การฝึกหัด ปฏิบัติเป็นนิสัย และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมประจำใจ 
           อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายในสังคมไทย ก็ต้องให้ความร่วมมือ เอาใจใส่ลูกหลานของเรา โดยการดูแล ให้การอบรมสั่งสอน และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รับรู้ถึงผลการกระทำ นำสิ่งที่ดีมาปฏิบัติ ฝึกคิดวิเคราะห์รับรู้เหตุผลของการมีคุณธรรม  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หากผู้ใหญ่ละเลยที่จะดูแล พัฒนาคุณธรรมของเด็ก ๆ แล้ว สังคมไทยคงต้องเกิดปัญหาอีกมากมาย  เรามาร่วมมือกันดูแลลูกหลานของเรากันนะคะ
           
       
โหวตให้คะแนนบทความนี้
kruna314 (145 คะแนนที่ได้รับ)
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
เหรียญรางวัล:

ความคิดเห็น

กรุณา เข้าระบบ หากต้องการแสดงความคิดเห็นของคุณ